top of page

Privacitat: política de protecció de dades de caràcter personal del web rockschoollleida.com

Rockschool Lleida garanteix el dret a la protecció de les dades personals que es facilitin a través d'aquesta aplicació en els termes establerts per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garanties digitals i pel Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, implementant les mesures de seguretat necessària i adequades al tipus de dades personals.
Les dades que es requereixin seran les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la finalitat per a la qual es recullin i seran sotmeses a un tractament automatitzat.

Rockschool Lleida tracta les dades amb la finalitat de:
Gestionar la seva petició o consulta.
Gestionar la matriculació que sol·liciti a través de la pàgina web, així com la facturació i prestació corresponent.
Remetre periòdicament comunicacions electròniques sobre serveis, esdeveniments i notícies relacionades amb la nostra activitat professional.
Donar compliment a les obligacions legalment establertes.


L'usuari garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, completes i actualitzades, sent responsable de qualsevol mal o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar-se a conseqüència de l'incompliment de tal obligació. 
En cas que l'usuari faciliti dades de tercers, manifesta comptar amb el consentiment dels mateixos i es compromet a traslladar-li la informació continguda en aquesta clàusula, eximint a Rockschool Lleida de qualsevol responsabilitat en aquest sentit.

bottom of page